Algemene voorwaarden

HOLY SMOKE BBQ, gevestigd te Wilhelminalaan 21, 5512BJ Vessem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 70466335 stelt voorop dat HOLY SMOKE zich altijd zal inspannen om hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat HOLY SMOKE zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van zijn klanten.

 

Artikel 1 (Geldigheid van deze algemene voorwaarden)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door HOLY SMOKE;
 2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden;
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;
 4. Op overeenkomsten aangegaan door HOLY SMOKE zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;
 5. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

Artikel 2 (Offertes)

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is vastgelegd;
 2. Een offerte heeft een geldigheid van 30 dagen, daarna vervalt de offerte;
 3. Alle offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief andere heffingen en reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
 4. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen;
 5. Offertes zijn op basis van voorcalculatie en nimmer bindend;
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht HOLY SMOKE niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Bij offertes hoger dan €500 zal HOLY SMOKE gerechtigd zijn een voorschot van 50% te verlangen;
 8. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 (Uitvoering van de overeenkomst)

 1. De gesloten overeenkomsten leidt voor HOLY SMOKE tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij HOLY SMOKE gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van HOLY SMOKE verlangd kan worden;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HOLY SMOKE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOLY SMOKE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt;
 4. HOLY SMOKE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat op HOLY SMOKE is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst op locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever opgegeven locatie, werkzaamheden verricht dienen te worden, zal Opdrachtgever kosteloos voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen.

 

Artikel 4 (Facturen en betaling)

 1. Facturering geschiedt bij opdrachten langer dan 1 maand maandelijks, anders zal de facturering geschieden bij het aflopen van de opdracht.
 2. Betalingen en aanbetalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden;
 3. Bij niet tijdig betalen van de factuur zullen eventuele administratiekosten, rente, incassokosten en overige niet voorziene kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden;
 4. Ingeval tijdige betaling van een tussentijdse factuur of aanbetaling uitblijft is HOLY SMOKE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 5. Facturering zal plaatsvinden op basis van nacalculatie tenzij anders overeen gekomen.

 

Artikel 5 (Annulering)

 1. Langer dan een week voor aanvang van een opdracht is deze kosteloos te annuleren;
 2. In geval van annulering van de opdracht tot 3 dagen voor aanvang van de opdracht zal 40% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;
 3. In geval van annulering van de opdracht binnen 3 dagen tot de aanvang van de opdracht zal 70% van de totale factuursom in rekening gebracht worden;
 4. Eventuele onvoorziene of uitzonderlijke kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 6 (Geheimhouding)

 1. HOLY SMOKE verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en
 2. informatie van de opdrachtgever (zoals onder andere bedrijfsgegevens en recepturen) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden;
 3. Opdrachtgever verplicht zich eraan alle vertrouwelijke gegevens en informatie van HOLY SMOKE (zoals onder andere tarieven, recepturen en opdracht-specifieke afspraken) zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

Artikel 7 (Eigendommen)

 1. HOLY SMOKE zal indien nodig op locatie gebruik maken van eigendommen van de opdrachtgever. In dit geval zal HOLY SMOKE met dezelfde zorg en aandacht omgaan met deze zaken als eigen zaken en eigendommen;
 2. Alle eigendommen van HOLY SMOKE welke gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht blijven te allen tijde eigendom van HOLY SMOKE;
 3. Bij schade of teniet gaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken zoals genoemd bij artikel 7b zullen aan opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

Artikel 8 (Aansprakelijkheid)

 1. HOLY SMOKE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en materialen tijdens de diensten, tenzij schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HOLY SMOKE;
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8a geldt niet indien en voor zover HOLY SMOKE het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt. De aansprakelijkheid HOLY SMOKE is in dat geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag;
 3. HOLY SMOKE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 9 (Overmacht)

 1. HOLY SMOKE is niet gehouden tot (tijdige) nakoming van de overeenkomst en/of betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever in geval HOLY SMOKE als gevolg van overmacht verhinderd wordt om enige verplichting (tijdig) na te komen;
 2. In geval HOLY SMOKE als gevolg van een overmachtssituatie niet in staat is om (tijdig) aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen;
 3. Indien HOLY SMOKE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is HOLY SMOKE gerechtigd om het reeds geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 10 (Toepasselijk Recht)

 1. De verhouding tussen opdrachtgever en HOLY SMOKE wordt beheerst door Nederlands recht;
 2. Eventuele, tussen partijen gerezen geschillen naar aanleiding van en/of verband houdende met deze overeenkomst, worden in eerste instantie voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio van HOLY SMOKE, behoudens voor zover dwingrechtelijke regels de bevoegdheid van een andere kantonrechter bepalen.